15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének s) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:


1. § E rendelet hatálya kiterjed:
a) a tűzoltó-technikai terméket, illetve
b) a tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést (a továbbiakban együtt: termék) gyártó, forgalmazó magánszemélyekre, jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteire.
2. § Az 1. §-ban felsorolt termékek tanúsítását külön jogszabályban foglaltak szerint kijelölt tanúsító szervezet végezheti, jogszabály, honosított harmonizált szabvány vagy műszaki követelmény előírásai szerint. Ezek hiányában a tűzvédelmi biztonságossági műszaki követelményeket a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) állapítja meg.
3. § (1) A tanúsítvány kiadásához szükséges vizsgálat elvégeztetéséről, valamint a tanúsítvány beszerzéséről a gyártó vagy forgalmazó köteles gondoskodni.
(2) Az 1. §-ban felsorolt termékek nem Magyarországon kiállított vizsgálati jegyzőkönyve, tanúsítványa megfelelőségéről a BM OKF - az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló 2004. évi XIV. törvény 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott korlátozás figyelembevételével - dönt. Ha a BM OKF az egyenértékűséget nem állapítja meg, a technikai jellegű előírásnak való megfelelőségről a tanúsító szervezet dönt.
4. § (1) A hazai vizsgálat és tanúsítás elvégzésére vonatkozó megrendelésnek tartalmaznia kell
a) a termék, technológia megnevezését;
b) a termék típusát, azonosító jelét vagy jelzetét;
c) a gyártó nevét, címét, cégkivonatát;
d) a tanúsítványt megrendelő nevét, címét, cégkivonatát;
e) a megrendelő képviseletére felhatalmazott személy(ek) nevét.
(2) A tanúsító szervezet részére az eljáráshoz szükséges mintát, műszaki dokumentációt, illetőleg a helyszíni vizsgálat lehetőségét biztosítani kell.
(3) A tanúsító szervezet szükség esetén kiegészítő műszaki dokumentációt és az elbíráláshoz szükséges vizsgálati jegyzőkönyvet is kérhet.
(4) A tanúsító szervezet a rendelkezésére bocsátott dokumentációt köteles üzleti titokként kezelni.
5. § (1) Az 1. §-ban felsorolt termékek tűzvédelmi megfelelőségéről a tanúsító szervezet tanúsítványt ad ki.
(2) A tanúsítványnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a tanúsító szervezet nevét, címét, jelét, engedélyszámát;
b) a tanúsítvány azonosító jelét;
c) a tanúsító szervezet kijelölésére való utalást;
d) a tanúsítást megrendelő nevét, címét;
e) a tanúsított termék technológia megnevezését;
f) a tanúsított termék típusát, azonosító jelét vagy jelzetét;
g) a gyártó nevét, címét;
h) a vizsgálat során figyelembe vett jogszabály, szabvány, műszaki követelmények előírásait;
i) a vizsgálatot végző laboratórium(ok) nevét, címét;
j) a technológia leírását, műszaki adatait;
k) az ellenőrzések gyakoriságát;
l) a műszaki dokumentáció azonosító jelét;
m) a termék biztonságos alkalmazásának feltételeit;
n) a tanúsítvány kiadásának napját, érvényességének határidejét;
o) a tanúsító szervezet aláírásra jogosult képviselőjének nevét, beosztását.
6. § (1) A tanúsítvány csak akkor adható ki, ha a termék megfelel jogszabály, honosított harmonizált szabvány vagy műszaki követelmény előírásainak.
(2) A tanúsítvány a kiállítása napjától számított öt évig érvényes.
(3) A tanúsítvány érvényét veszti, ha a termék a vizsgálati dokumentációtól vagy a vizsgálati mintadarabtól eltér.
(4) A tanúsítvány visszavonható, ha a műszaki fejlődés során olyan új adatok, tények válnak ismertté, amelyek konstrukciós változtatást, illetve a gyártás, forgalmazás, alkalmazás megszüntetését indokolttá teszik.
(5) A tanúsító szervezet köteles közölni a megrendelővel a tanúsítvány kiadása megtagadásának és visszavonásának indokát.
(6) Ha a tanúsító szervezet a tanúsítvány érvénytelenségét megállapítja, erről köteles tájékoztatni a BM OKF-et.
7. § (1) A vizsgáló szervezet által hitelesített műszaki dokumentáció, a vizsgálati jegyzőkönyv (a továbbiakban: vizsgálati dokumentáció) és a tanúsítvány az azt megrendelő tulajdona.
(2) A tanúsító szervezet köteles a tanúsítvány egy példányát az érvényességi ideje lejártát követő 10 évig megőrizni a hozzá tartozó dokumentációval együtt.
8. § A tanúsító szervezet a tanúsítást - az annak során felmerülő költségek figyelembevételével - díjazás ellenében végzi. A felek a vállalkozói díjat az általuk kötött polgári jogi szerződésben állapítják meg.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 27/1997. (IV. 10.) BM rendelet hatályát veszti.