116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:


1. § Tűzvédelmi bírság szabható ki
a) tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet idézett elő, vagy veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket;
b) a tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő - engedély nélküli - használatáért;
c) létesítményi tűzoltóság létszámával, képzésével kapcsolatos rendelkezések megszegéséért;
d) a tűzoltó technikai termék forgalmazásának, javításának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben és a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő végzéséért, vagy ezen tevékenység során a termékek működőképességének veszélyeztetéséért;
e) ha külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően nem kérték meg a tűzvédelmi hatóság engedélyét;
f) ha a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítésére vonatkozóan a tervező, illetőleg a kivitelező valótlan nyilatkozatot adott;
g) ha a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról a munkáltató a törvényben előírt határidőre nem gondoskodott;
h) ha a tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet szakvizsga nélkül végzik;
i) ha a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes ("A"), a tűz- és robbanásveszélyes ("B"), valamint a tűzveszélyes ("C") tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény üzemeltetője nem gondoskodik megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről;
j) ha a kötelezett a Tűzvédelmi Szabályzatot nem készíti el, nem gondoskodik annak megismertetéséről, betartatásáról.
k)
2. § (1) A tűzvédelmi bírság kiszabására - az 1. § d)-e) pontjában foglaltak kivételével - az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság javaslatára, szakhatósági állásfoglalása alapján - a települési önkormányzat jegyzője (körjegyző), fővárosban a főjegyző jogosult.
(2) Az 1. § d)-e) pontjában foglalt esetben a BM Tűzoltóság országos parancsnoka jogosult a bírság kiszabására.
(3) Másodfokon a jegyző (körjegyző), illetve a főjegyző határozata esetén a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője, az országos parancsnok határozata esetén a belügyminiszter jár el.
3. § (1) Ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, a tűzvédelmi bírság alsó határa a tűzrendészeti szabálysértésért kiszabható bírság felső határának megfelelő összeg, a felső határa - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - hárommillió forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegek kiszabásánál a következőket kell figyelembe venni:
a) az 1. § a) pontjában meghatározott szabályszegés esetén, ha azt jogszabályban, kötelezően alkalmazandó szabványban meghatározott tűzvédelmi létesítési szabály megszegésével valósították meg, akkor a létesítés költségének legalább 10%-a;
b) az 1. § a) pontjában meghatározott szabályszegés esetén, ha azt jogszabályban rögzített, a tűzvédelmi használati szabály megszegésével valósították meg, akkor tűz esetén legfeljebb 500 000 Ft, veszélyhelyzet előidézése esetén legfeljebb 100 000 Ft;
c) az 1. § b) pontjában meghatározott szabályszegés esetén az eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag értékének legalább 10%-a;
d) az 1. § c) pontjában meghatározott esetben a külön jogszabályban előírt létesítményi tűzoltóság legkisebb létszámából hiányzó vagy kiképzetlen személyek száma és a bírság kiszabásakor érvényes havi minimálbér szorzatának megfelelő összeg;
e) az 1. § d) és e) pontjában meghatározott szabályszegés elkövetése esetén legalább 100 000 Ft;
f) az 1. § f) pontjában meghatározott szabályszegés esetén a tervezői, illetőleg a kivitelezői díj legalább 10%-a;
g) az 1. § g)-h) pontjaiban meghatározott esetben az érintett munkavállalók létszáma, valamint a bírság kiszabásakor érvényes havi minimálbér szorzatának megfelelő összeg;
h) az 1. § i)-k) pontjaiban meghatározott esetekben legalább százezer forint.
4. § (1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a létesítési hiányosságot ellensúlyozó megfelelő védelem kialakítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
(2) A tűzvédelmi bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónap elteltével ismételten kiszabható tűzvédelmi bírság, amennyiben a bírság kiszabásának feltételei még fennállnak.
(3) A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerős határozat egy példányát - a 2. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokságra is meg kell küldeni.
5. § Ez a rendelet 1996. október 1-jén lép hatályba.