139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 47. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól a Kormány a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed:
a) a Ttv. 4. §-ának h)-j) pontjai szerinti tűzoltó-technikai termék gyártójára, forgalmazójára és javítójára, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, illetve építési termék gyártójára, forgalmazójára, és
b) a Ttv. 13/A. §-a szerinti piacfelügyeleti eljárásra.
Piacfelügyelet
2. § (1) A BM OKF illetékes szerve - mint piacfelügyeleti hatóság - ellenőrzi a forgalomba vagy beépítésre kerülő építési termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, tűzoltó-technikai termék (a továbbiakban: termék), tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek való megfelelőségét.
(2) A piacfelügyeleti eljárásra - az e rendeletben foglalt eltérésekkel - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény X. fejezetében foglalt eljárási szabályokat, valamint az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni, azzal, hogy első fokon a BM OKF illetékes szervezeti egység vezetője, másodfokon a BM OKF főigazgatója jár el.
Piacfelügyeleti bírság
3. § (1) Az eljáró hatóság a Ttv. 13. §/A. (2) bekezdése alapján piacfelügyeleti bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki. A bírság többszörös jogsértés esetén halmozottan is kiszabható.
(2) A bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen a felhasználók érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, valamint a jogsértéssel elért előnyre - tekintettel kell meghatározni.
(3) A bírságot a BM OKF által a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00283494-00000000 számú számlaszámra kell befizetni.
4. § (1) A bírság hetven százaléka a BM OKF bevétele, a fennmaradó harminc százalék a központi költségvetés központosított bevételét képezi a (3) bekezdésben meghatározott elszámolási rend szerint.
(2) A bírság BM OKF-nál fennmaradó részét a BM OKF törvényben előírt feladatainak teljesítése során felmerülő kiadásokra kell fordítani.
(3) A BM OKF a tárgyévi bírság bevételeivel december 31-i állapot szerint köteles elszámolni. A bírság nyilvántartására, kezelésére és elszámolására egyebekben a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló jogszabályt kell alkalmazni.
5. § A BM OKF a befizetett bírságot felhasználhatja:
a) a felhasználók tájékoztatását szolgáló vizsgálatok elvégzésére (megkülönböztető jelölések odaítélése, termék-összehasonlító vizsgálatok) és a vizsgálatok eredményének közzétételére, a vizsgálati és ellenőrzési módszerek fejlesztésére, laboratóriumok korszerűsítésére, fogyasztóvédelmi tárgyú kutatási tevékenységre, valamint szakértői, oktatói és kiadói tevékenység folytatására,
b) a felhasználói jogok érvényesítésére,
c) a piacfelügyeleti jogkörben foglalkoztatottak oktatására,
d) a felhasználók tájékoztatására, a felhasználók részére hasznos ismeretek terjesztése érdekében az ellenőrzések gyakorlati tapasztalatainak tömegkommunikációs eszközök útján történő közzétételére,
e) az iskolarendszeren kívüli piacfelügyeleti oktatás támogatására,
f) a felhasználói jogokat ismertető kiadványok megjelentetésére.
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.