155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség, a Határőrség, a rendvédelmi szervek, továbbá a Magyar Köztársaság területén állomásozó fegyveres szervek szolgálati, kiképzési célú pirotechnikai tevékenységére.
2. § E rendelet előírásai nem alkalmazhatók
a) a katonai, rendvédelmi felhasználásra kifejlesztett pirotechnikai termékre,
b) a csillagszóróra,
c) a gyufára.
3. § E rendelet alkalmazásában
1. forgalmazás: a pirotechnikai termék továbbadására irányuló tevékenység;
2. forgalomba hozatal: e rendelet hatálya alá tartozó pirotechnikai terméknek ellenszolgáltatás ellenében vagy anélkül, a pirotechnikai termék gyártója vagy importőre által történő átengedése;
3. gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának c) pontjában meghatározott szervezet és a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei;
4. hatóanyag-tartalom: egy önálló pirotechnikai termék összetevőinek tartalma tömegmértékben meghatározva;
5. játékos pirotechnikai termékek (I. pirotechnikai osztály): olyan pirotechnikai termékek, melyek összetevőinek mennyisége (gyújtó- és/vagy hajtóanyag- és/vagy effektanyag-tartalma) legfeljebb 3 g termékenként, iniciáló anyag tartalma legfeljebb 2,5 mg, nitrocellulóz-tartalom legfeljebb 0,5 g, illetve azon termékeknél, ahol a keletkező égéstermékek irányított kiáramlása biztosított, megengedett a 20 g nitrocellulóz-tartalom, késleltetővel egybekötött termékeknél (bombatelep, római gyertya) az összetevők mennyisége csövenként, illetve töltet egységenként értendő;
6. késleltetési időtartam (gyújtáskésleltetés): az indítás pillanatától az elsődleges pirotechnikai hatás (effektus) létrejöttéig eltelt időtartam;
7. kis tűzijátékok (II. pirotechnikai osztály): olyan pirotechnikai termékek, melyek összetevőinek mennyisége (gyújtó- és/vagy hajtó és/vagy effektanyag-tartalma) legfeljebb 50 g, vízesésnél 150 g, rakétáknál 20 g, tömörített bengáli elegy esetén legfeljebb 2500 g termékenként, ezen belül az iniciálóanyag-tartalom legfeljebb 2,5 mg, feketelőpor-tartalom legfeljebb 20 g, rakétáknál legfeljebb 10 g, késleltetővel egybekötött termékeknél (bombatelep, római gyertya) az összetevők mennyisége csövenként, illetve töltet egységenként értendő;
8. közepes tűzijátékok (III. pirotechnikai osztály): olyan pirotechnikai termékek, melyek összetevőinek mennyisége (gyújtó- és/vagy hajtó- és/vagy effektanyag-tartalma) legfeljebb 250 g, a rakétáknál 75 g, a "vízesés" terméknél legfeljebb 1200 g, késleltetővel egybekötött termékeknél (bombatelep, római gyertya) az összetevők mennyisége csövenként, illetve töltet egységenként értendő;
9. műszaki pirotechnikai termékek (V. pirotechnikai osztály): kifejezetten mezőgazdasági, erdőgazdasági, ipari vagy technikai felhasználás céljára előállított pirotechnikai termékek, így különösen az automata biztonsági öv övfeszítője, a gépjárműbe szerelt légzsák, izzógyújtó, a durranópatron, a fémhegesztő elegy, a ködgyertya, a légi és a vízi jelzőrakéta, a piro- és a szikrázógyújtó, a vulkanizálóbetét;
10. nagy tűzijátékok (IV. pirotechnikai osztály): olyan pirotechnikai termékek, amelyek a 8. pontban meghatározott határértékek valamelyikét meghaladják;
11. pirotechnikai termék felhasználása: a pirotechnikai termék megsemmisülését eredményező rendeltetésszerű működtetés;
12. pirotechnikai termék gyártása: a pirotechnikai termék előállítására irányuló üzletszerű tevékenység;
13. pirotechnikai termék megsemmisítése: pirotechnikai termék rendeltetésszerű felhasználásra alkalmatlanná tétele olyan módon, hogy az a művelet következtében környezetére veszélytelen állapotba kerüljön;
14. pirotechnikai termék: olyan tárgy, amelyik működtetésekor az égési folyamat eredményeként szabályozott fény-, láng-, szikra-, hang- vagy füst, illetve ködhatást fejt ki;
15. pirotechnikai tevékenység: a pirotechnikai termék felhasználása, forgalmazása, gyártása, kiállítása, tárolása, kivitele, behozatala;
16. védőterület: az a terület, amelyen belül a pirotechnikai termék működése balesetet, sérülést, kárt okozhat.
4. § (1) E rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a pirotechnikai tevékenység folytatásához hatósági engedély (a továbbiakban: engedély) szükséges.
(2) Engedély gazdálkodó szervezet részére adható. Magánszemély csak játékos pirotechnikai terméket és a 30. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamban kis tűzijáték terméket birtokolhat, tárolhat, használhat fel.
(3) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a pirotechnikai termék birtokosa a pirotechnikai terméket csak engedéllyel rendelkezőnek, illetve külön jogszabályban meghatározott pirotechnikusi szakképesítéssel rendelkező (a továbbiakban: pirotechnikus) megbízottjának adhatja át.
(4) A hatóság az engedélyt akkor adja ki, ha a kérelmező a tevékenységhez a jogszabályokban előírt követelményeket biztosította. Az egyes követelmények - különösen e rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében írtak - maradéktalan teljesüléséhez szükséges feltételeket az engedélyben kell meghatározni.
(5) Az engedélyt vissza kell vonni, ha az engedély kiadásának e rendeletben meghatározott valamely feltétele nem áll fenn.
5. § (1) Engedély - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - a biztonsági követelményeknek megfelelő pirotechnikussal rendelkező gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: engedélyes) adható.
(2) A pirotechnikus nem felel meg a biztonsági követelményeknek, ha
a) állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) X. fejezet], emberiség elleni bűncselekmény (Btk. XI. fejezet), személy elleni bűncselekmény [Btk. XII. fejezet I. cím 166-168. §, 170. § (2)-(5) bekezdés, 171. § III. cím, 174. §, 175/B. §], nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [Btk. XIV. fejezet II. cím 197-198. §, 207. § (3) bekezdés b) pont], hivatalos személy elleni bűncselekmények [Btk. XV. fejezet V. cím), embercsempészés (Btk. 218. §), közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 260. §), terrorcselekmény (Btk. 261. §), nemzetközi jogi kötelezettség megszegése (Btk. 261/A. §), légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §), a Btk. 263/A. §-ának (5) bekezdésében meghatározott - a különös visszaesés szempontjából a visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűncselekményhez hasonló - bűncselekmény, bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), garázdaság (Btk. 271. §), önbíráskodás (Btk. 273. §), visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal (Btk. 282. §) vagy vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. XVIII. fejezet 316-324. § és 326-327. §) elkövetése miatt elítélték, illetőleg vele szemben intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig;
b) bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt elítélték, illetve, ha vele szemben bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig;
c) ellene az a)-b) pontban meghatározott bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás folyik;
(3) A pirotechnikusnak rendelkeznie kell a pirotechnikai tevékenység helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságnak a (2) bekezdésben foglaltak ellenőrzése alapján kiadott igazolásával.
(4) A pirotechnikai tevékenység helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság az engedélyes kezdeményezésére igazolja, hogy a pirotechnikus megfelel-e a biztonsági követelményeknek.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott igazolás kiadásához a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 19. §-ának k) pontja és 29. §-ának f) pontja alapján jogosult a bűnügyi nyilvántartás adatainak megismerésére.
6. § (1) A jogszabályban és az engedélyben meghatározott kötelezettségek megtartását az engedélyezési eljárásban közreműködő szervek a rájuk irányadó jogszabályok szerint ellenőrzik.
(2) Az ellenőrzés során a pirotechnikai termékre, illetőleg a pirotechnikai tevékenységre vonatkozó műszaki-biztonsági követelmények betartásával kell eljárni.
(3) Az engedélyes köteles az ellenőrzést lehetővé tenni, az ellenőrzést végző részére a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást megadni, felhívására a pirotechnikai terméket átadni.
7. § (1) A pirotechnikai tevékenység nem sértheti, illetve nem veszélyeztetheti
a) az emberek és állatok életét, testi épségét, egészségét;
b) az emberek vagyonát;
c) a természeti és az épített környezetet.
(2) A pirotechnikai tevékenység nem sértheti a tűzvédelmi előírásokat.
(3) Játékos pirotechnikai termék kivételével tilos pirotechnikai terméket külterületi védett természeti területen felhasználni. Tűzgyújtási tilalom esetén külterületi védett természeti területen a játékos pirotechnikai termék felhasználása is tilos.
(4) Védett természeti területen a pirotechnikai termék felhasználása csak nemzeti vagy állami ünnepeken, a települések belterületén engedélyezhető. A pirotechnikai termék védett természeti területen történő felhasználására vonatkozó engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szakhatóságként részt vesz.
(5) Az életet, testi épséget, egészséget, illetve a vagyonbiztonságot sértő vagy veszélyeztető pirotechnikai tevékenység megkezdését, folytatását a rendőrség megtiltja.
(6) Pirotechnikai termék jogosulatlan birtoklása, illetve felhasználása esetén a rendőrség köteles intézkedni a jogosulatlan birtoklás és felhasználás megakadályozására.
8. § (1) A szabadon birtokolható pirotechnikai termékek kivételével a talált pirotechnikai terméket haladéktalanul be kell jelenteni a rendőrségnek.
(2) Az engedélyes a pirotechnikai termék, illetve az engedély elvesztését köteles az engedélyező hatóságnál haladéktalanul bejelenteni.
(3) Az engedélyes halála vagy a gazdálkodó szervezet megszűnése esetén az örökös, illetve a jogutód a halál, illetve a megszűnés időpontját követő nyolc napon belül - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az engedélyt a rendőrségnek köteles leadni.
(4) Az engedély visszavonása esetén és a (3) bekezdésben meghatározott esetben a rendőrség intézkedik a pirotechnikai termék(ek) helyszínen történő zárolásáról.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott zárolás költségeit az örökös, illetve a jogutód köteles megtéríteni.
(6) Az engedélyes örököse, illetőleg a jogutód a rendőrhatóság által zárolt pirotechnikai terméket arra jogosult részére a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően elidegenítheti, illetve megsemmisítését kezdeményezheti.
(7) A rendőrség a talált, valamint a zárolt pirotechnikai termék megsemmisítéséről gondoskodik; ha
a) az hibás vagy lejárt szavatosságú;
b) a jogosult annak elszállításáról, értékesítéséről vagy megsemmisítéséről a rendőrségi tárolás megkezdését, illetve a helyszínen történő zárolás elrendelését követő egy éven belül nem gondoskodott.
9. § (1) A pirotechnikai termék gyártását az Országos Rendőr-főkapitányság engedélyezi.
(2) A pirotechnikai termék felhasználását, forgalmazását, tárolását (bértárolását), kiállítását a tevékenység helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság engedélyezi.
(3) A pirotechnikai termék gyártására vonatkozó engedélyezési eljárásban a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a pirotechnikai termék felhasználására, forgalmazására, kiállítására, tárolására vonatkozó engedélyezési eljárásban a tevékenység helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, Budapesten a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság szakhatóságként vesz részt.
(4)
(5)
10. § A 9. § (1)-(3) bekezdésében foglalt engedélyezési eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
11. § Az egyes pirotechnikai termékosztályokra vonatkozó közös szakmai ismérveket az 1. számú melléklet, a pirotechnikai termékek csomagolási előírásait a 2. számú melléklet tartalmazza.
A pirotechnikai termék gyártásának engedélyezése
12. § (1) A gyártási tevékenységi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a gyártó megnevezését, székhelyét, cégszerű aláírását;
b) a gyártási tevékenység és a pirotechnikai termék tárolásának pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám);
c) a gyártásra tervezett pirotechnikai termék(ek) csoportba sorolásának számát;
d) a kísérleti-ellenőrző vizsgálat, illetve bemutatás céljára igénybe vehető terület, kilövőtér vagy laboratórium megjelölését, valamint a tervezett őrzésvédelmi intézkedéseket.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a gyártásra szolgáló létesítmények alaprajzát, műszaki leírását, a biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének vázlatrajzát.
13. § A gyártó köteles
a) a birtokában lévő pirotechnikai termékekről naprakész terméknyilvántartást vezetni, és azt a nyilvántartás felvételétől számított öt éven át megőrizni akkor is, ha befejezte tevékenységét;
b) a gyártás megindítását és a pirotechnikus(ok) személyének megváltozását, illetőleg a gyártási tevékenység kettő hónapon túli szüneteltetését az Országos Rendőrfőkapitányságnak haladéktalanul bejelenteni;
c) a gyártási tevékenység megszüntetése esetén nyolc napon belül az engedélyt az Országos Rendőr-főkapitányságnak megküldeni.
Pirotechnikai termék forgalomba hozatala, forgalmazása
14. § (1) Pirotechnikai termék akkor hozható forgalomba és akkor forgalmazható, ha e rendelet, valamint más jogszabály által megállapított követelményeknek - különösen a termékfelelősséggel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos előírásoknak - megfelel.
(2) A Magyar Köztársaságban az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően pirotechnikai termék akkor hozható forgalomba és akkor forgalmazható, ha az e rendelet, valamint más jogszabály által megállapított követelményeknek - különösen a termékfelelősséggel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos előírásoknak - megfelel, vagy ha az Európai Unió valamely másik tagállamában jogszerűen gyártották és/vagy forgalomba helyezték.
15. § (1) A 14. §-ban előírt követelmények meglétét a Magyar Köztársaság területén gyártott pirotechnikai termék esetében a gyártó vagy a gazdasági és közlekedési miniszter által külön jogszabályban meghatározott eljárás szerint kijelölt szervezet tanúsítja.
(2) Az Európai Unióhoz nem tartozó államból behozott pirotechnikai terméknek a 14. §-ban előírt követelményeknek való megfelelőségét a gazdasági és közlekedési miniszter által külön jogszabályban meghatározott eljárás szerint kijelölt szervezet tanúsítja.
16. § (1) Amennyiben az Országos Rendőr-főkapitányság megállapítja, hogy a rendeltetésszerűen használt pirotechnikai termék veszélyezteti a felhasználással érintettek életét, testi épségét, egészségét, vagyonát, akkor megtiltja annak forgalomba hozatalát.
(2) A 2. számú mellékletben foglaltak ellenőrzésére a fogyasztói forgalomba kerülő pirotechnikai termékek forgalmazása során a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségek és a területi fogyasztóvédelmi felügyelőségek is jogosultak, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.), valamint az eljárásukra irányadó más jogszabályok alapján.
Pirotechnikai termékek forgalmazásának engedélyezése
17. § (1) A forgalmazási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, cégszerű aláírását;
b) a forgalmazás és a pirotechnikai termék(ek) tárolásának pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám);
c) a forgalmazni kívánt pirotechnikai termék(ek) osztályba sorolásának számát.
(2) A kérelemhez mellékelni kell
a) a forgalmazásra szolgáló létesítmények alaprajzát, műszaki leírását, a biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének vázlatrajzát;
b) a pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás hiteles másolati példányát.
18. § (1) A gyártó a gyártási engedélyében szereplő pirotechnikai terméket telephelyén - külön engedély nélkül - forgalmazhatja.
(2) A pirotechnikai termék üzletben történő forgalmazása - külön jogszabály alapján kiadott - működési engedély birtokában kezdhető meg, illetve folytatható.
(3) Tilos a pirotechnikai termék postai, illetve csomagküldő szolgálat - beleértve az elektronikus szolgáltatás révén történő eladást is - útján történő értékesítése.
19. § A forgalmazó köteles
a) a birtokában lévő pirotechnikai termékekről naprakész terméknyilvántartást vezetni, és azt - akkor is, ha befejezte tevékenységét - a nyilvántartás felvételétől számított öt éven át megőrizni;
b) a pirotechnikai termék értékesítését bizonylatolni, és a bizonylatokat öt évig megőrizni;
c) a forgalmazás megkezdését, és a pirotechnikus(ok) személyének megváltozását, illetőleg a forgalmazás kettő hónapon túli szüneteltetését az engedélyt kiadó hatóságnak haladéktalanul bejelenteni;
d) a forgalmazás megszüntetése esetén nyolc napon belül az engedélyt az azt kiadó megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságnak megküldeni.
Pirotechnikai termék kiállításának engedélyezése
20. § (1) Kiállítási engedély a kiállítás időtartamára, de legfeljebb egy év időtartamra adható.
(2) A pirotechnikai termék kiállítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező megnevezését, székhelyét, cégszerű aláírását;
b) a kiállítás pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám), időtartamát;
c) a kiállítási terület helyszínrajzát;
d) a tervezett biztonsági intézkedéseket;
e) a kiállításra tervezett pirotechnikai termék(ek) megnevezését, pirotechnikai osztályba sorolásának számát és mennyiségét.
A pirotechnikai termék tárolásának engedélyezése
21. § (1) A pirotechnikai tárolóhelyek telepítési és tűzvédelmi előírásait a 3. számú melléklet, a pirotechnikai termékek tárolási előírásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) A tárolási (bértárolási) engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, cégszerű aláírását;
b) a tárolni kívánt pirotechnikai termék(ek) osztályba sorolásának számát, mennyiségét;
c) a tárolásra szolgáló létesítmény pontos helyét (a település megnevezése, utca, házszám vagy helyrajzi szám);
d) a tárolásáért felelős természetes személy családi és utónevét; nők esetében születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakóhelyét, állampolgárságát.
(3) A tárolási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a tárolásra szolgáló létesítmény tulajdonjogát vagy használati jogát bizonyító okirat vagy bérleti szerződés hiteles másolatát;
b) a tárolásra szolgáló létesítmény alaprajzát, műszaki leírását, a biztonságtechnikai berendezések vázlatrajzát;
c) a pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás hiteles másolati példányát.
Pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezése
22. § (1) A felhasználási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a felhasználásra kerülő pirotechnikai termék(ek) megnevezését, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, mennyiségét;
b) a felhasználás pontos helyét és időtartamát;
c) a felhasználás során tervezett biztonsági intézkedéseket;
d) a felhasználásért felelős természetes személy születési nevét és házassági nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakóhelyét, állampolgárságát.
(2) A felhasználási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a pirotechnikai tevékenységgel érintett terület helyszínrajzát, külön megjelölve a telepítés helyét, illetve a védőterületet;
b) a pirotechnikai termék felhasználása során igénybe vehető terület, műtárgy, létesítmény birtokosának vagy képviselőjének hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot.
23. § A pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban a szakhatósági hozzájárulást 5 munkanapon belül, az érdemi határozatot a kérelem előterjesztésétől számított 10 munkanapon belül kell kiadni.
24. § E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a 22 órától 8 óráig tartó időszakban pirotechnikai terméknek a település belterületén, illetve külterületi lakott helyen történő szabadtéri felhasználása a pirotechnikai tevékenység helye szerint illetékes helyi önkormányzat (Budapesten a kerületi önkormányzat) jegyzője véleményének figyelembevételével engedélyezhető.
25. § Kis tűzijáték termék december 31-én 18 órától január 1-jén 06 óráig a 24. §-ban megjelölt vélemény, illetve engedély hiányában is felhasználható.
A játékos pirotechnikai termékre (I. pirotechnikai osztály) vonatkozó szabályok
26. § (1) A játékos pirotechnikai termékre a rendelet előírásait a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 27. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A játékos pirotechnikai terméket 14. életévüket betöltött személyek engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják.
(3) A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel játékos pirotechnikai terméket.
27. § (1) Játékos pirotechnikai termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, repülőtéren és "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen, pirotechnikus irányításával használható fel.
(2) Játékos pirotechnikai termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.
(3) A hibás vagy lejárt szavatosságú játékos pirotechnikai terméket a fogyasztó köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt visszavenni.
28. § (1) A játékos pirotechnikai termék forgalmazását a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt munkanappal be kell jelenteni a forgalmazás (az üzlet működési) helye szerint illetékes rendőrkapitányságon.
(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a tevékenységet végző gazdálkodó szervezet megnevezését, székhelyét, cégszerű aláírását, a kereskedelmi megbízott születési nevét és házassági nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakóhelyét, állampolgárságát;
b) a forgalmazás és a pirotechnikai termék(ek) tárolásának pontos helyét (település megnevezése, utca, házszám vagy helyrajzi szám).
(3) A bejelentéshez mellékelni kell a forgalmazó tárolási engedélye másolati példányát, a forgalmazásra szolgáló létesítmény(ek) alaprajzát, műszaki leírását, a biztonsági védőberendezések vázlatrajzát.
(4) A bejelentésről a rendőrség igazolást ad ki.
(5) Ha a bejelentés alapján a jogszabályok előírásainak megfelelő, biztonságos forgalmazás és tárolás feltételei nem biztosítottak, a forgalmazás megkezdése előtt legalább három munkanappal a tevékenység végzését az (1) bekezdésben megjelölt rendőrkapitányság határozattal megtiltja.
29. § Játékos pirotechnikai termék csak az e célra szakosodott nyílt árusítású üzletben vagy egyéb üzlet megfelelően elkülönített részében árusítható.
A kis tűzijáték termékre (II. pirotechnikai osztály) vonatkozó szabályok
30. § (1) A kis tűzijáték termékre a rendelet előírásait a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 31. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Kis tűzijáték terméket nagykorú személyek december 28-a és 31-e között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják.
(3) A kis tűzijáték termék használati utasításának tartalmaznia kell az engedély nélküli felhasználhatóság időtartamát.
31. § (1) Kis tűzijáték termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, repülőtéren és "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen pirotechnikus irányításával használható fel.
(2) Kis tűzijáték termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.
(3) A fel nem használt hibás vagy lejárt szavatosságú, továbbá a vevő által visszaadott kis tűzijáték terméket a 30. § (2) bekezdésében meghatározott időtartam lejártát követő öt napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani, aki ezt köteles térítés nélkül visszavenni.
A műszaki pirotechnikai termékre (V. pirotechnikai osztály) vonatkozó szabályok
32. § (1) A műszaki pirotechnikai termékre a rendelet előírásait A (2)-(6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A műszaki pirotechnikai termékeket összetevőik mennyiségének megfelelően V/1., V/2. és V/3. csoportba kell sorolni.
Az V/1. csoportba tartozó műszaki pirotechnikai termék a II. pirotechnikai osztályba, az V/2. csoportba tartozó műszaki pirotechnikai termék a III. pirotechnikai osztályba, az V/3. csoportba tartozó pirotechnikai termék a IV. pirotechnikai osztályba tartozik.
(3) Az V/1. csoportba tartozó műszaki pirotechnikai terméket nagykorú személyek engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják.
(4) Az V/2. és V/3. csoportba tartozó műszaki pirotechnikai terméket tárolási engedéllyel (21. §) rendelkező gazdálkodó szervezetek megvásárolhatják, birtokolhatják és tevékenységük során engedély nélkül felhasználhatják.
(5) Műszaki pirotechnikai termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.
(6) A hibás vagy lejárt szavatosságú műszaki pirotechnikai terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt visszavenni.
Záró rendelkezések
33. § (1) E rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) a pirotechnikai termékek gyártásának, forgalomba hozatalának, vásárlásának, szállításának és felhasználásának engedélyezéséről szóló 4/1978. (VI. 21.) BM rendelet;
b) a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 124/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése.
34. § (1) A rendelet előírásait az első fokú határozattal még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépése előtt kiadott engedélyek e rendelet hatálybalépését követő hatodik hónap utolsó napjáig érvényesek.
(3) A rendelet létesítésre vonatkozó rendelkezéseit új létesítménynél, építménynél, valamint a meglévők átalakításakor vagy bővítésekor, rendeltetésének megváltoztatásakor az átalakítás, a bővítés, illetőleg a változtatás körében és mértékében kell alkalmazni.
35. § (1)
(2)
(3)
(4)
1. számú melléklet a 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelethez
A pirotechnikai osztályokra vonatkozó közös szabályok
1. A pirotechnikai termékek működtetésének módja világosan felismerhető és a használati utasítás szerint egyértelmű legyen. Az akaratlan gyújtást meg kell akadályozni védősapkával, csomagolással vagy a szerkezet alkalmas kialakításával.
2. A pirotechnikai termékek elegyeinek nem szabad öngyulladónak lenniük.
3. A pirotechnikai termékeknek 4 heti, 50 °C hőmérsékleten való tárolás után elváltozást nem szabad mutatniuk és működőképességüket meg kell őrizniük.
4. A hang hatású pirotechnikai termék zajszintje a szabadban, a terméktől 4 m távolságban mérve, legfeljebb 115 dB lehet.
5. Gyújtáskésleltetett terméknél a késleltetés idejét minden egyes terméken jelölni kell.
2. számú melléklet a 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelethez
A pirotechnikai termékek csomagolási előírásai
Csomagolási előírások
1. A pirotechnikai terméket papírlemezből, műanyagból vagy fából készült, jól záródó dobozokban (tasakokban) kell becsomagolni.
Ezeket a dobozokat fából, fémlemezzel bélelt fából, fémből, műanyagból vagy filterlemezből készült külső ládákba, vagy az igénybevételeket károsodás nélkül elviselő mechanikai szilárdságú keménypapír vagy hullámpapír lemezbe kell elmozdulásmentesen csomagolni.
2. A csomagolóeszközt, a zárószerkezetet, valamint a beágyazásra való anyagot úgy kell megválasztani, hogy a csomag tartalma azt ne támadja meg, és azzal káros vagy veszélyes vegyületet ne képezzen. A csomagolás a lezárással együtt minden részben olyan szilárd és erős legyen, hogy a kezelés, a mozgatás és a szállítás közben semmiféle lazulás ne következzék be, és a csomagolás, valamint a lezárás a kezeléssel, a mozgatással és a szállítással együtt járó igénybevételt biztonságosan kibírja, és a tartalmából semmi ki ne juthasson.
3. A pirotechnikai terméket a belső csomagolásban (dobozokban) és a dobozokat a külső csomagolásban elmozdulásmentesen rögzíteni kell.
4. Az I. és II. osztályba sorolt pirotechnikai terméket vagy a pirotechnikai termékek legkisebb egységcsomagját olyan magyar nyelvű, közérthető és jól olvasható címkével és felirattal kell a terméktől elválaszthatatlan módon ellátni az Fgytv. és e rendelet címkézésre vonatkozó szabályai szerint, amely legalább a következőket tartalmazza:
a) a gyártó/importáló vagy forgalmazó nevét, címét és telefonszámát;
b) a pirotechnikai termék nevét;
c) a pirotechnikai termék osztályba sorolásának számát (I. vagy II. osztály);
d) hatóanyag-tartalom nettó súlyát;
e) a gyártás időpontját (év, hónap);
f) a gyártási vagy forgalmazási engedély számát;
g) a felhasználhatóság időtartamát;
h) tűzveszélyességi osztály megjelölését;
i) közérthető magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést.
3. számú melléklet a 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelethez
A pirotechnikai tárolóhelyek telepítési és tűzvédelmi előírásai
1. Pirotechnikai termék tárolható
a) robbanóanyag raktározására alkalmas helyiségben (ha egyidejűleg ott robbanóanyagot nem tárolnak),
b) pirotechnikai raktárépületben,
c) pirotechnikai raktárhelyiségben,
d) átmeneti tárolóhelyen.
2. Védett természeti területen tárolóhely nem létesíthető.
3. Az 1. pontban meghatározott tárolóhelyek biztonságtechnikai eszközökkel történő őrzésére vonatkozó előírásokat a tárolási engedély tartalmazza.
4. A pirotechnikai raktárépületben, raktárhelyiségben, átmeneti tárolóhelyen a hatóság engedélye szerinti mennyiségű pirotechnikai termék tárolható.
5. Az átmeneti tárolóhelyen az ideiglenes tárolás időtartamát az engedélyező hatóság határozza meg.
6. A pirotechnikai termékek raktározására, tárolására való létesítmény, helyiség, ideiglenes tárolóhely fűtése csak zárt rendszerű (pl. meleg vizes) fűtés lehet, ahol az energiahordozó (víz, levegő stb.) hőmérséklete legfeljebb 60 °C lehet.
7. A pirotechnikai termékek raktárhelyiségeit úgy kell tervezni, hogy nyílászárói (pl. középfolyosó esetén) egymással szembe ne kerülhessenek.
8. A raktárépületekben vagy raktárhelyiséget, illetve átmeneti tárolóhelyet magában foglaló létesítményekben, amelyekben pirotechnikai termékeket tárolnak vagy raktároznak, a közvetlen tűzjelzés lehetőségét biztosítani kell.
9. A pirotechnikai raktárépület valamennyi helyiségében, a pirotechnikai raktárhelyiségben, pirotechnikai tárolóhelyen beépített automatikus tűzjelző berendezést kell létesíteni.
10. A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyiségek bejáratainál, illetve a pirotechnikai raktárépület minden bejáratánál egy-egy legalább 55A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
11. A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyiségek villamos berendezéseit úgy kell kialakítani, hogy a tárolt termékekre és a környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.
Pirotechnikai raktárépület
1. Pirotechnikai raktárépületet az "A" és a "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó épülettől legalább 50 m, más épületektől pedig legalább 25 m távolságra kell telepíteni.
2. Ha a pirotechnikai raktárépület egyéb épületektől való védőtávolsága (MSZ-09-57.011-2) eltér a 1. pont szerinti védőtávolságtól, akkor a szigorúbb előírást kell figyelembe venni.
3. Pirotechnikai raktárépületet I. tűzállósági fokozatnak megfelelően épületszerkezetekből kell létesíteni.
4. A pirotechnikai raktárépület legnagyobb tűzszakaszának alapterülete legfeljebb 200 m2 legyen, az egyes helyiségek legfeljebb 100 m2 alapterületűek legyenek.
5. Pirotechnikai raktárépületet kétszintesnél magasabbra nem szabad építeni.
6. A helyiségeket tűzgátló fallal, illetve az egymásba nyíló helyiségeket egymástól tűzgátló előtérrel kell elválasztani.
7. A helyiségek nyílászárói nem éghető anyagúak legyenek.
8. Az ajtóknak legalább 1,5 tűzállósági határértékűeknek kell lenniük.
9. A helyiség(ek) padozata nehezen éghető, illetve szikramentes, a statikus feltöltődés ellen védett és hézagmentes kivitelű legyen.
10. A helyiségben a poros helyiségekre vonatkozó elektromos előírások érvényesek.
11. A raktárépület villámvédelme feleljen meg a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 3. számú melléklet III. fejezetében foglaltaknak.
12. A raktárépület tűzvédelmére az épülettől 50 m-re legalább NA 100-as körvezetékre telepített, föld feletti tűzcsapot kell létesíteni.
13. A raktárépületben a dohányzás és a nyílt láng használata szigorúan tilos, amelyet jól látható és olvasható figyelmeztető táblával az épület bejáratánál jelölni kell.
Pirotechnikai raktárhelyiség
1. Pirotechnikai raktárhelyiséget lakóépületben nem szabad létesíteni.
2. A raktárhelyiséget határoló épületszerkezetek nem éghetők legyenek, és feleljenek meg a tűzgátló falakkal szemben támasztott tűzállósági követelményeknek.
3. A helyiség ajtaja nem éghető és 0,5 h tűzállósági határértékű legyen.
4. A raktárhelyiség födémszerkezete nem éghető és legalább 1,5 h tűzállósági határértékű legyen.
5. A helyiség alapterülete legfeljebb 100 m2 legyen.
6. A raktárhelyiség padozata szikramentes és statikus feltöltődés ellen védett, nehezen éghető és hézagmentes kivitelű legyen.
7. A raktárhelyiséget a szomszédos helyiségektől tűzgátló előtérrel kell elválasztani.
8. A raktárhelyiséget hasadó-nyíló felülettel kell kialakítani.
9. A raktárhelyiség bejárati ajtajára a "Dohányzás és nyílt láng használata szigorúan tilos" feliratú táblát kell elhelyezni.
Pirotechnikai tárolóhely
1. Pirotechnikai tárolóhelyet a II-V. pirotechnikai osztályba tartozó termékek tárolására lakóépületben nem szabad kialakítani.
2. Pirotechnikai tárolóhelyet pincében, alagsorban kialakítani nem szabad, annak lépcsőházba csak előtéren keresztül szabad nyílnia.
3. A pirotechnikai tárolóhelyet határoló falszerkezeteknek és födém szerkezetnek legalább 1,5 h tűzállósági határértékűeknek kell lenniük.
4. A tárolóhely nyílászárói közvetlenül a szabadba nyíljanak, más helyiségekkel a tárolóhely előtéren keresztül kapcsolódjon.
5. A tárolóhely ajtaja legalább nehezen éghető és 0,5 h tűzállósági határértékű legyen.
6. A tárolóhelyen a pirotechnikai anyagokkal együtt "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat tárolni nem szabad.
7. A tárolóhelyen a pirotechnikai termékeket más éghető anyagoktól legalább nehezen éghető és 0,25 h tűzállósági határértékű szerkezetekkel kell elválasztani.
Átmeneti tárolóhely
Az átmeneti tárolóhely
a) ajtajának menekülésre számításba vett útvonalra, illetve lépcsőházba nem szabad nyílnia;
b) ajtaja legalább nehezen éghető és legalább 0,25 h tűzállósági határértékű legyen;
c) közvetlen közelében a környezeti tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani;
d) közelében "Dohányzás és nyílt láng használata szigorúan tilos" feliratú táblákat kell elhelyezni.
Alkalmas helyiség hiányában az ADR előírásainak megfelelő zárt szekrényes jármű, illetve ADR konténer is lehet átmeneti tárolóhely, ha abban csak pirotechnikai termékeket és ezek tartozékait tárolják.
4. számú melléklet a 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelethez
Tárolási előírások
1. A pirotechnikai terméket forgalmazó üzlet eladóterében:
- az I-es osztályba tartozó termékből nettó hatóanyag-tartalom szerint összesen 5 kg tárolható;
- egyéb pirotechnikai termék nem tárolható.
2. Az oszlopban tárolt pirotechnikai termékek esetén az oszlop magassága legfeljebb 1,8 m legyen.
3. A pirotechnikai terméket tartalmazó ládákból képzett rakatok és a fal között legalább 0,2 m térközt kell hagyni.
4. A pirotechnikai termékek és a fűtőtest, valamint a fűtővezeték között legalább 1 m térközt kell hagyni.
5. A pirotechnikai raktárhelyiségben és különálló raktárépületben a ládasorok (polcok) között a közlekedésre alkalmas út szélessége legalább 1,2 m legyen.
6. A kijelölt közlekedési utakat és a kijáratot teljes szélességében szabadon kell hagyni, azokat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
7. A pirotechnikai termékekből kiszóródott pirotechnikai elegyet össze kell szedni. A kiszóródott anyagot meg kell semmisíteni.
8. A pirotechnikai raktárhelyiségben pirotechnikai műveleteket végezni tilos.
9. A pirotechnikai raktárhelyiségben és a különálló pirotechnikai raktárépületben ki kell függeszteni:
- a raktárhasználati engedélyt;
- a tárolt pirotechnikai termék kezelési és tárolási előírásait;
- azok névsorát, akik a helyiségbe léphetnek.
10. A pirotechnikai tárolók ajtaját - ha ott nem tartózkodnak - zárva kell tartani.
11. A pirotechnikai raktárhelyiséget, különálló raktárépületet - ha ott nem tartózkodnak - áramtalanítani kell.
12. Pirotechnikai termékek tárolására szolgáló létesítmény helyiségeiben csak zárt rendszerű fűtés lehet, ahol az energiahordozó hőmérséklete legfeljebb 60 °C lehet.
13. Pirotechnikai termékek tárolására szolgáló létesítménynél a tűzjelzés lehetőségét biztosítani kell.
14. Minden pirotechnikai terméket úgy kell tárolni, hogy az a károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől védve legyen.
15. Elnedvesedett és utána kiszáradt vagy egyebek miatt "kisalétromosodott", sérült burkolatú pirotechnikai termékeket, valamint olyan pirotechnikai elegyeket, amelyeken elszíneződés vagy szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől azonnal el kell különíteni és mielőbb meg kell semmisíteni. Ilyen terméket felhasználni tilos.
16. A pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját a pirotechnikai tárolóhelyen megbontani, a termékeket szétszerelni nem szabad.
17. Az el nem zárt pirotechnikai terméket tilos felügyelet nélkül hagyni.
18. Az arra érzékeny pirotechnikai terméket (pl. izzógyújtó) nem, vagy csak külön védelemmel ellátva lehet tárolni, raktározni olyan helyen, ahol a nagyfrekvenciás elektromágneses tér akaratlan indítást okozhat.
19. A villamos izzógyújtóval szerelt termékeket csak áramforrástól elkülönítve, a véletlenszerű működést is kizárva szabad tárolni.
20. A közvetlen (kézi) gyújtással szerelt terméket csak a gyújtóhelyet borító védősapkával (védőburkolattal) szabad mozgatni és szállítani.