180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló, az 1998. évi XXX. törvénnyel módosított 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 47. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a tűzvédelmi bírság, valamint a Ttv. 44. §-a alapján fizetendő hozzájárulás (a továbbiakban: tűzvédelmi hozzájárulás) befizetési és elszámolási rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról a következőket rendeli el:


1. § E rendelet alkalmazásában
1. tűzvédelmi hatóság: a települési önkormányzat jegyzője (körjegyzője), a fővárosban a főjegyző, a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője, a BM Tűzoltóság országos parancsnoka, a belügyminiszter;
2. befizetés: banki átutalási megbízással történő fizetési mód.
2. § (1) A tűzvédelmi bírságot, valamint a Ttv. 44. §-ának (1) bekezdése alapján a biztosítókat terhelő tűzvédelmi hozzájárulást a központi költségvetés Belügyminisztérium fejezetében a fejezeti kezelésű előirányzatoknál vezetett 10023002-01009349-50000005 számú előirányzat-felhasználási keretszámlára kell befizetni.
(2) Ahol az R. alszámlát említ, azon keretszámlát kell érteni.
(3) Az alszámla felett a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló szabályok szerint a belügyminiszter rendelkezik (a továbbiakban: rendelkező).
A tűzvédelmi hozzájárulás és a tűzvédelmi bírság befizetése
3. § (1) A biztosító minden negyedévet követő hónap 30. napjáig köteles az alszámlára befizetni a Ttv. 44. §-ának (1) bekezdésében meghatározott biztosítási ágazatokból befolyó biztosítási díjak - ide nem értve a biztosító egyesületek által beszedett tagdíj - 1%-ának megfelelő tűzvédelmi hozzájárulás összegét.
(2) A tűzvédelmi hozzájárulás fizetési kötelezettség alá tartozó, illetve nem tartozó, több kockázatot is tartalmazó, összetett biztosítási termékek biztosítási díjbevételének (díjelőírásának) megosztása a termékek díjkalkulációja alapján történik.
(3) A tűzvédelmi hozzájárulás fizetésére kötelezett ágazatok befolyt díjának megállapítása közelítő eljárással is történhet úgy, hogy a biztosító meghatározza a nem élet üzletág összes ágazatában befolyt díjnak a nem élet üzletág összes díjelőírására vetett arányát, és ezzel az arányszámmal állapítja meg a tűzvédelmi hozzájárulás fizetésére kötelezett ágazatok díjelőírásából befolyt díjat.
(4) A biztosító az éves mérlegbeszámolójának elfogadását követő hónap 30. napjáig köteles az (1) bekezdésben meghatározott tűzvédelmi hozzájárulás tárgyévi összegéről elszámolni, és a különbözetet az alszámlára befizetni.
(5) Ha a befizetett tűzvédelmi hozzájárulás összege meghaladja a tárgyévi befizetési kötelezettség összegét, a biztosító az elszámolással egyidejűleg kezdeményezi a különbözetnek a következő esedékes negyedévi összegbe történő beszámítását.
(6) Ha a befizetett tűzvédelmi hozzájárulás összege nem éri el a tárgyévi befizetési kötelezettség összegét és a biztosító befizetési kötelezettségének a (2) bekezdésben meghatározott határidőben nem tesz eleget, az alszámlával rendelkező a tudomásra jutástól számított 15 napon belül végrehajtási eljárást kezdeményez.
4. § (1) A tűzvédelmi hatóság a jogerős és végrehajtható határozat alapján hozzá befizetett tűzvédelmi bírság összegének 50%-át folyamatosan, de legkésőbb minden negyedévet követő hónap 30. napjáig köteles átutalni a 2. § (1) bekezdésében meghatározott alszámlára.
(2) Ha a tűzvédelmi hatóság fizetési kötelezettségének az (1) bekezdésben meghatározott határidőben nem tesz eleget, az alszámlával rendelkező a tudomásra jutástól számított 15 napon belül eljárást kezdeményez annak behajtása iránt.
A bevételek felhasználása
5. § (1) A tűzvédelmi hozzájárulásból és a tűzvédelmi bírságból származó bevétel felhasználása (a továbbiakban: bevétel) a belügyminiszter által jóváhagyott szakmai program alapján történik.
(2) A bevétel kizárólag a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentéshez szükséges technikai eszközeinek, felszereléseinek beszerzésére, fejlesztésére használható fel.
A bevételek elszámolásának rendje
6. § Az alszámlára befolyt bevételek összegéről az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénynek a zárszámadásra vonatkozó szabályai szerint kell elszámolni.
7. § Az alszámlán kezelt összegnek az 5. § (2) bekezdés szerinti rendeltetésszerű felhasználását az alszámlával rendelkező ellenőrzi.
8. § A biztosítótól befolyó tűzvédelmi hozzájárulás, a tűzvédelmi bírság kezelésére és felhasználására vonatkozó ellenőrzés az állami, illetve az önkormányzati pénzeszközök felhasználására vonatkozó jogszabályok alapján történik.
8/A. § A Belügyminisztérium minden év július 15-éig biztosítónkénti bontásban tájékoztatja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (a továbbiakban: Felügyelet) a megelőző évi kötelezettségekre befolyó tűzvédelmi hozzájárulás összegéről és egyben kéri a Felügyelettől azok megfelelőségének visszaigazolását.
9. § Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.